fbpx
+36 20 33 581 55 info@ibc.co.hu
Oldal kiválasztása

Adatkezelési Szabályzat

 1. Az Adatkezelő (továbbiakban: Nyelviskola)
 A Szolgáltató neve: CLC Kommunikációs Kft.
 Székhelye és postai címe: 2013 Pomáz Eötvös Loránd utca 16/B
 Nyilvántartó hatóság: Fktv. 5. § (1) bekezdése értelmében a felnőttképzési államigazgatási szerv 
 Nyilvántartási szám: B/2020/000684
 E-mail címe: info@ibc.co.hu
 Honlapjának címe: www.ibc.co.hu
 Panaszkezelés elérhetősége: info@ibc.co.hu

 

 1. A Nyelviskola által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
 2. A Nyelviskola, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
 3. A Nyelviskola adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a Nyelviskola által üzemeltetett honlapon.
 4. A Nyelviskola jogosult az Adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Nyelviskola a felhasználót a változások honlapon történő közzététele útján értesíti.
 5. A Nyelviskola elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Nyelviskola a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Nyelviskola adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 6. A Nyelviskola adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).

 1. A Nyelviskola a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 2. A Nyelviskola kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
 3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Nyelviskola az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 

 

III. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok megismerésére jogosultak

 1. A Nyelviskola adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)):
 2. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);
 3. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);
 4. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);
 5. d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).
 6. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
 7. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy esetén a hozzájárulás megadásához a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges.
 8. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat.
 9. Felhívjuk a Nyelviskola részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 10. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Nyelviskola a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
 11. A Nyelviskola által gyűjtött hallgatói adatok

 

Adatkategória Adatmezők Mire használjuk
Személyes adatok Név, születéskori neve, anyja neve, születés helye és ideje, telefonszám, e-mail,  legmagasabb iskolai végzettség, oktatási azonosító

Hallgatói szerződéshez

Kapcsolattartáshoz

Törvényben előírt kötelező adatszolgáltatáshoz

Tanfolyamra

jelentkezés

Igények: tanulni kívánt nyelv, finanszírozó cég, tanfolyam paraméterei (kezdés, intenzitás, órarend, típus, óraszám, létszám)

Írásbeli szintfelmérő: kitöltött kiértékelt teszt

Szóbeli szintfelmérő: mikor, melyik tanár, képzés célja, szóbeli szint, tanfolyam szint

Csoportok  kialakításához

Kapcsolattartáshoz

Hallgatói szerződéshez

Tanfolyam adatok Tandíj, vizsgadíj, kezdés / kilépés időpontja, archivált szerződés, számlára megjegyzés, tanúsítvány, folytatja-e tanfolyam után

Hallgatói szerződés

Jelenléti ív, teljesítésigazolás

Tanfolyam dokumentáció

Tanfolyam órái

Jelenlévő hallgató

Haladási naplóban megjegyzés hallgatóról

Jelenléti statisztika

Hallgatók szerinti költségeloszlás

Haladási napló

Kommunikáció Csoport körlevél: küldő, címzettek, tartalom, időpont Csoport tájékoztatása
Kiértékelések Időpont, archivált teszt, elért pontszám, aktuális tudásszint, szöveges értékelés (fejlődés, fejlesztendők, motiváció) Fejlődés mérése
Visszajelzések Kitöltött kérdőív (alapértelmezésben anonim) Minőségbiztosítás
Tanúsítványok Hallgatónak kiadott tanúsítvány, igazolt szint Minőségbiztosítás
Pénzügy

Számlákon szerepelhet a hallgató vevőként és számlatételeknél is meg lehet említve különböző külső azonosítókkal együtt

Kimutatás tanfolyamonként mennyi lett számlázva

Kimutatás kifizetetlen számlákról

Számla

Kintlévőségek kezelése

 

A Nyelviskola a személyes adatokat felhasználja

 • képzések szervezéséhez (hallgatói szerződés, kapcsolattartás, tájékoztatás, jelenléti, pénzügy)
 • hallgatók fejlődésének követéséhez és dokumentálásához (kiértékelés, tanúsítvány, jelenléti statisztika)
 • minőségi oktatói munka biztosításához (tanfolyam dokumentáció, jelenléti ív, haladási napló, csoportos e-mailek)
 • szolgáltatása minőségének méréséhez (jelenléti ív, visszajelzések)
 • adatgyűjtésre és megosztásra vonatkozó törvények betartása érdekében.

 

Az adatgyűjtés jogalapja:

 • hozzájárulás alapján vagy
 • szerződéses viszony kialakításához vagy
 • törvényi kötelezettségből vagy
 • jogos érdek érvényesítéséhez gyűjtjük.

Hallgatók jelentkezéskor hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyelviskola adataikat használja tudásszintjük felméréséhez és csoportszervezéshez.

A hallgatói/felnőttképzési szerződés megkötéséhez szükségesek a hallgató személyes adatai ahhoz, hogy a szerződés jogszerű legyen, tehát ebben az esetben az adatok a szerződéses viszony kialakításához kellenek.

A hallgatók adatait a Nyelviskola jogos érdekből megoszthatja tanáraival, az iskolaszemélyzettel, könyvelővel és olyan alvállalkozóval, aki részt vesz a képzés során annak érdekében, hogy azt a szerződésnek megfelelően tudjuk nyújtani.

Minden másodlagos adatfeldolgozás (mint hallgatóktól visszajelzés kérés tanfolyam után vagy tanfolyamok hirdetése vagy hirdetési profilok létrehozása) a hallgatók előzetes hozzájárulása alapján történik.

A Felnőttképzési törvény meghatározza a dokumentáció mértékét. Ezért a fktv. hatálya alá eső képzéseknél törvényi kötelességünk a jogszabály által előírtak szerint eljárni.

 

A fktv. bejelentéses és engedélyes képzésekhez kapcsolódó személyes adatokat a tanfolyam befejezésének naptári évét követő 8 naptári évig tároljuk. A pénzügyi adatokat, így az azokon szereplő személyes adatokat szintén. Piaci alapú, nem a felnőttképzésnek számító képzések esetében a személyes adatokat – a pénzügyi dokumentumokon szereplő adatok kivételével – a tanfolyam befejezésének naptári évét követő 3 naptári évig tároljuk. Tanfolyamokhoz nem kötődő személyes adatokat (pl. jelentkezések) a felvétel naptári évét követő 3 naptári évig tároljuk. Ezt követően a személyes adatokat töröljük vagy átalakítjuk, hogy ne legyenek személyhez köthetők (anonimizáljuk).

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő levelezik. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 1. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Nyelviskola az adatokat továbbíthassa az alábbiak szerint.

A munkavállalói adatok továbbítása a könyvelés felé történik meg. Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

A Nyelviskola, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

A Nyelviskola a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

 

A Nyelviskola által üzemeltetett ibc.co.hu weboldal látogatása során bizonyos technikai adatok automatikusan rögzítésre kerülnek, melyek a következők:

 • a látogató IP-címe,
 • domain-neve,
 • megtekintett oldalak,
 • a látogatás kezdő és befejező időpontja,
 • használt böngészőprogram,
 • operációs rendszer típusa.

Ezen technikai adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. Az adatkezelés célja közvélemény-kutatás, látogatottsági statisztika készítése és a trendek figyelemmel kísérése.

Az ibc.co.hu weboldal tartalmazhat linkeket más cégek, személyek által üzemeltetett weboldalakra, melyek adatkezeléséért, a személyi jogokhoz kapcsolódó eljárásáért a Nyelviskola nem vállal felelősséget.

 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 2. A Nyelviskola számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.
 3. A Nyelviskola a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 4. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 5. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 6. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 7. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 8. A Nyelviskola az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 9. A Nyelviskola a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 10. A Nyelviskola az adatkezelés során megőrzi
 11. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 12. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 13. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 14. A Nyelviskola informatikai rendszere és hálózata védett a számítógépvírusok ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 15. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Nyelviskola megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem 100 %-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Nyelviskolát felelősség nem terheli.

 

 1. Az érintettek jogai

1.Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Nyelviskola a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségein.

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.

2.Tájékoztatáshoz való jog: A Nyelviskola megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

3.Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– az adatforrásokra vonatkozó információ.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően azonosítja – az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

4.Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

5.A Nyelviskola az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Nyelviskola elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Nyelviskola által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

7.Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Nyelviskola indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a Nyelviskola jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

9.Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Nyelviskola korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

10.Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Nyelviskola az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

11.Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

12.Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

13.Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

14.Eljárási szabályok: A Nyelviskola indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Nyelviskola a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

15.Ha a Nyelviskola nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

16.A Nyelviskola a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Nyelviskola, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

17.A Nyelviskola minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Nyelviskola tájékoztatja e címzettekről.

18.A Nyelviskola az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Nyelviskola az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

19.Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

VII. Jogérvényesítési lehetőségek:

 1. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 2. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

VIII. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

1.személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.adatkezelő: az jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

5.adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6.címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

7.harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

8.az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

9.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

10.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11.EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

12.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

13.felhasználó: az a természetes személy, aki a Nyelviskola honlapján regisztrál vagy regisztráció nélkül vásárol;

14.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

15.nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;